Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
Qigong
06.50/09.00   07.00/08.40   06.50/09.00
Yoga Ashtanga   Yoga Ashtanga   Yoga Ashtanga
  09.00/10.30 09.00/10.30    
  Yoga Iyengar G. Yoga IyengarV.    
  11.00/12.30   10.30/12.00  
  Qigong   Yoga Iyengar G.  
         
  14.30/16.00   14.30/16.00  14.30/16.00
16.30/18.00 Yoga IyengarG.   Yoga IyengarG. Yoga IyengarG.
Yoga Iyengar V.        
    17.30/19.00    
    Qigong    
18.30/20.00 18.30/20.00   18.30/20.00
Yoga IyengarV. Yoga Iyengar S.   Yoga IyengarV.
20.20/21.45   19.15/20.45 20.20/21.45  
Yoga Vinyasa giovani   Yoga Iyengar F. Yoga Vinyasa giovani  
         

← Back